Bức bình phong bằng đá đẹp, kích thước chuẩn phong thủy